<tt id="p9qxy"><form id="p9qxy"></form></tt>

   <tt id="p9qxy"><noscript id="p9qxy"></noscript></tt>
   <cite id="p9qxy"><noscript id="p9qxy"></noscript></cite>
  1. Misyonumuz

   Hastalar?n ciddi hastal?klar ile mücadelesine yerd?mc? olan yenilik?i ila?lar? ke?fetmek, geli?tirmek ve sunmakt?r.

   Taahhüdümüz

   Hastalar?m?za ?al??anlar?m?za, global topluluklar?m?za, hissedarlar?m?za, ?evremize ve di?er payda?lara, her ürünün paha bi?ilemez i?eri?inin onu üretenin dürüstlü?ü oldu?una dair inanc?m?za g?re hareket etmeye s?z veriyoruz. Etkin y?netim ve yüksek etik standartlar? ile ?al??maktay?z. Payda?lar?m?zda ihtiya?lar?n? daha iyi anlamam?za olanak sa?lamak üzere ?effafl?k ve diyalog aramaktay?z. Ekonomik, sosyal ve ?evresel sürdürülebilirli?e taahhüdümüzü ciddiye almaktay?z ve bu beklentiyi ortaklar?m?za ve tedarik?ilerimize de geni?letmekteyiz.

   Hastalar?m?za

   Ciddi hastal?klar? olan hastalar?n kar??lanmam?? t?bbi ihtiya?lar?na cevap veren yenilik?i, yüksek kalitede ila?lar sa?lamak i?in bilimsel mükemmelli?e ve biyofarmas?tik ara?t?rma ve geli?tirmeye yat?r?m yapmaya adanm?? haldeyiz.?Hastalar?n hayatlar?n? iyile?tiren ila?lar arac?l???yla klinik ve ekonomik fayda üretmek i?in bilimsel ?zen g?stermekteyiz. Ticari kullan?ma sunulan ila?lar?m?z hakk?nda bilgileri yayg?n ve hemen ula??labilir k?lmak i?in ?aba harcamaktay?z.

   ?al??anlar?m?za

   ?e?itlili?e sahip bir i? gücü ve kapsay?c? bir kültürü benimsemekteyiz. ?al??anlar?m?z?n sa?l???, güvenli?i, profesyonel geli?imi, i?-ya?am?dengesi, kendilerine e?it ve sayg?l? davran?lmas? en ?nemli ?nceliklerimiz aras?nda gelmektedir.

   Hissedarlar?m?za

   Gü?lü performans ve hissedar de?eri üretmek üzere ?aba harcamaktay?z.

   ?evremize

   Do?al kaynaklar?n korunmas?n? te?vik etmekteyiz ve i?lemlerimizin ve ürünlerimizin ?evresel etkisini minimize etmek i?in ?aba harcamaktay?z.

   日本精品免费v